LEASINGLEASING - TILL FÖRETAG
Leasing är en form av
långtidshyra, där leasingbolaget äger det leasade objektet och du nyttjar det.

Vad kan leasas?
Lös egendom kan i de flesta fall leasas. Med lös egendom menas att
den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

Tiden styr månadskostnaden!
Månadskostnaden kan du själv påverka. Dels genom att bestämma restvärdet,
dels genom att välja hyrestidens länd. Högre restvärde och lång hyrestid ger
lägre månadskostnad. Och Tvärtom.

Restvärden och marknadsvärde
Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet.
För att minska glappet kan en förhöjd första leasingavgift läggas in.
Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

Leasing Fördelaktigt
• Företaget binder inte upp sitt kapital.
• Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter.
• Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt.
• Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre.
• Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
• Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov.
• Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.
• Hela hyran är avdragsgill, dvs den dras som en kostnad.
• Företaget kan dra nytta av maskinen när han behöver det, inter först när han kan betala det.
HYRA - TILL FÖRETAG
Vad är hyra?
Ett hyresavtal upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av leverantören
och sedan hyr ut utrustningen till hyrestagaren. Att hyra är fördelaktigt när man
är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning. Med ett hyresavtal
får hyrestagaren möjlighet till byte av utrustningen alternativt komplettering
under pågående hyrestid. Ju längre avtalet löpt, desto större utrymme för uppgradering.

Vad kan hyras?
Lös egendom kan i de allra flesta fall hyras. Med lös egendom menas att den inte
ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

Varför hyra?
Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en
förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra binder inte företaget
sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Hyran är
normalt lika stor under hela avtalstiden, den är därmed lätt att budgetera och kan
anpassas till intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen
inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och
likviditetsplaneringen blir också enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran
för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden.